CEIT服务台

电子邮件支持小时

 周一

 8 am-6pm

 周二

 8 am-6pm

 周三

 8 am-6pm

 周四

 8 am-6pm

 星期五

 8 am-5pm

 周六

 8 am-4pm

 星期日及法定假日  关闭

电子邮件

 

电话

 servicedesk@yezhuhui.net

 

 

 修改了间歇和学习休息期间的支持时间
 周一-星期五  8 am-5pm
 周六  8 am-4pm

学生帮助学生

“学生帮助学生”是一项服务,为与IT服务和在线学习工具相关的问题提供故障排除支持. 

查看服务时间